Category


Quy hoạch chung

Quy hoạch chung TP.Hải Phòng

giới thiệu Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009.   – Diện tích: 1.521,9 km2 – Dân số:2.400.000 người. – Tính chất:             Hải Phòng là đô thị loại..